دماسازان اولین و بزرگترین مرکز اجاره کولر گازی در ایران می باشد که با ارسال کارشناس به محل شما و بهره گیری از بهترین استاندارد های جهان آمادگی دارد بهترین و مناسبترین هوای ممکن را جهت مراسم همایش نمایشگاهها پاساژها ادارات و سایر فضاهایی که به صورت موقت یا دائم نیاز به سرما دارند را فراهم سازد

The thermometers are the first and the largest gas cooler rental center in Iran. It is ready to send the expert to your place and enjoy the best of the world. The best and most suitable air for the ceremony of the fair is the exhibition of passages of offices and other spaces that are temporarily or permanently They need to have a cold

اجاره کولر گازی(افتاحیه پارک آبی)

ما در مجموعه دماسازان با اجاره و تامیین سیستم سرمایش نه تنها در تهران بلکه در سراسر ایران در خدمت شما عزیزان هستیم و  آماده عقد قرارداد با شما عزیزان در شهرهای دیگر نیز بوده و در ضمینه اجاره کولر گازی،اجاره کولر آبی ،اجاره لوازم ،اجاره سایر امکانات فعال می باشیم

We are in the service of your loved ones in the Thermizar Complex with renting and heating the cooling system not only in Tehran but throughout Iran, and are ready to contract with your loved ones in other cities. Also, in the case of gas cooler rental, rent of water cooler, rental of appliances, rent Other active facilities

اجاره کولر

اجاره کولر گازی

09122211093 و 09124332506